Privacy

Privacyverklaring DDG

Deze site is bedoeld ominformatie te verstrekken over het programma Route 27: zorgen voor verandering. Lees hier onze privacyverklaring.

Wij hechten aan je privacy

We leggen incidenteel persoonsgegevens vast en houden ons daarbij aan de richtlijnen van de Algemene Verordeing Gegevensbescherming. Je leest hier hoe we dat doen.

Privacy is voor Doktersdienst Groningen van groot belang. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeren we je over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wgbo.

 • Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 • Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
 • Bewaartermijn van uw persoongegevens
 • Toegang tot de persoonsgegevens
 • Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden
 • Uitwisseling gegevens
 • Jouw rechten
 • Heb je een vraag of klacht?
 • Contactgegevens

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Doktersdienst Groningen verwerkt persoonsgegevens binnen deze site primair om contact met je te kunnen leggen en om het discussieforum goed te kunnen beheren. Wanneer je contact met ons opneemt via deze site zullen wij persoonsgegevens van je verwerken.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De meeste gegevens krijgen wij rechtstreeks van jou als bezoeker van de website of deelnemer aan functionaliteiten van de website.

Wij verwerken van u de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam
 • Functie
 • Woonplaats (NAW) gegevens (in voorkomende gevallen)
 • Telefoonnummer (in voorkomende gevallen)
 • E-mail adres

Hoe gaan wij met je persoonsgegevens om?
Doktersdienst Groningen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast worden alle medewerkers geïnformeerd en bewust gemaakt van de privacy-gevoeligheid van je gegevens en hoe ze daar zorgvuldig en onder strikte geheimhouding mee moeten omgaan.

Wij maken gebruik van ICT-leveranciers voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorzieningen. Om de beveiliging van de persoonsgegevens te kunnen waarborgen, hebben we met deze partijen een ‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten. Daarmee leggen we vast hoe deze partij (de verwerker) met je persoonsgegevens omgaat, zodat we zeker weten dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt.

Bewaartermijn van uw persoongegevens
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Gegevens die je op contactformulieren binnen de website noteert, verwijderen wij minimaal eenmaal per maand van de servers.

Toegang tot de persoonsgegevens
Alleen de beheerders van de website en organisatoren van evenementen in het kader van Route 27 hebben toegang tot de door jou ingevulde gegevens. Deelname aan het discussieforum kan niet anoniem, de gegevens die je daar invult, zijn publiekelijk zichtbaar.

Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van DDG zijn verplicht om vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt onder andere in dat medewerkers van DDG, voor het doorgeven van je persoonsgegevens aan derden, je uitdrukkelijke toestemming nodig hebben, alvorens zij dit kunnen doen.

Je rechten
Je hebt recht op inzage in je gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over jou niet kloppen heb je het recht om deze door ons te laten corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Mocht je gebruik willen maken van je rechten, kun je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken via onderstaande contactgegevens.

Heb je een vraag of klacht?
Bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens of verzoeken kun je contact opnemen met Doktersdienst Groningen via het contactformulier of via onderstaande contactgegevens. Een datalek of beveiligingsincident kun je melden via  onderstaande contactgegevens. Ook kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Doktersdienst Groningen: fg@doktersdienstgroningen.nl of 050 - 316 84 00.

Naast het feit dat je bij de Doktersdienst terecht kunt voor al je vragen, verzoeken en klachten, heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Doktersdienst Groningen
Van Swietenlaan 2b 9728
NZ Groningen 050-316 84 00

Functionaris gegevensbescherming
FG@doktersdienstgroningen.nl
050 - 316 84 00

Over deze website

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.ddgroute27.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Doktersdienst Groningen. In deze disclaimer geven we aan onder welk voorbehoud we de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Doktersdienst Groningen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Doktersdienst Groningen.

Geen garantie op juistheid
Doktersdienst Groningen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Doktersdienst Groningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.ddgroute27.nl op deze pagina.

E-mailberichten
Voor informatie in e-mailberichten (inclusief de bijlagen) van Doktersdienst Groningen, geldt het briefgeheim. Dat wil zeggen dat de inhoud vertrouwelijk is en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien je niet de geadresseerde bent, verzoeken we je de afzender hiervan in kennis te stellen en het bericht te vernietigen.

Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout. De afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van het e-mailbericht als gevolg van het gebruik van e-mail.